eaglewing.no

Jotunheimen og Glittertind

13-20 July 2017

formspråket er påverka av
norrøn skaldedikting
og tekstene bør lesast med eit flir
the texts are inspired
by old norse poetry art
and should not be taken too seriously

1

Selfie, eating breakfast outside my lavvo

hughøg vart mannen

då heime fekk heita

haugen nær elva

sju netter, sju dagar

high spirits the fellow got

when he “home” could call

the hill near the river

seven nights, seven days

2

Reindeer horns, probably collected by a hiker and then left

reinshorn lausleg raska i hop

i lia langs dalen frå fonna

funne av ferdamenn – ein før og ein no

vyrdne verdlause og etterlatne – ein gong før og ein gong no

reindeers' horn, thrown in a heap

in the mountain side along the valley from the glacier

found by a wanderer – one before and one now

despised and left- once before and once now

3

Mountain flowers, photographed from below

høge tykkjest dei små òg å vera

når sjølv ein kryp under kratt

og store dei synest når nære dei står

og anna ligg lenger bort

the small ones seem tall

when oneself bow down under the thicket

and they seem large when they are near

and everything else are furter away

4.0

Morning in Jotunheimen

L1019414

4

Hikers ascending Glittertind

snøvêr og sno skjulte nutens nakke

og heldt ferdamenn fast under fjell

høgreiste hamaren vart så synberr og gjestmild

den sjette natta, og heile dagen med


kvende og karar, småfolk og hundar

mange var dei som nuten ville nå

røysar og lier, blautsnø og skare

var lende der stigen snodde seg

snow and wind hid the peak’s edge

and kept the wanderer back in the valley

the high rock became visible and welcoming

the sixth night, and the whole day as well


women and men, kids and dogs

many wanted to reach the top

rocky slopes, wet and hard snow

was the land the track went over

5

Hikers, coming from Spiterstulen, ascending Glittertind

sola skein klårt og kvelvingen var blå

lufta var varm og vinden still


farande fjellfolk frå fjerne strok

og ferdamenn som òg før her hadde vore

var slitne, men krye då målet dei nådde

og kunne skoda over toppar som ingen kunne telja

the sun was shining and the sky was blue

the air was warm and the wind quiet


travellers from far away

and wanderers that had been here before

was weary but happy when they reached their goal

and had a view over mountain tops that nobody could count

6

The mountains Hurrungane in the horizon - seen from Glittertind

hurrungane heiter dei

og dei hurrar jamvel i synsranda

lengst bak, høgast opp

over andre nutar og toppar

i jotnanes heim

hurrungane (translates: those that rumble) they are called

and the even rumble the horizon

furthest beyond, highest up

over other peaks and tops

in the home of the jotuns

7

The mountain Galdhøpiggen - seen from Glittertind

frå glittertind til galdhøpigg

eit augnekast, to dagars ferd

få vengeslag, uteljande mannesteg

ein lett tanke, ei strid reis

from Glittertinden to Galdhøpiggen

an easy sight, two days’ walk

few flaps with a wing, uncountable steps

a light thought, a weary travel

8

Weather shaped forms near the top of Glittertind

solskin og sno, finvêr og frost

snø og slette, silregn og skurer

storm og stille, tider og stunder

formar og føyer fenner og flater

glattar og glansar, til det blenkjer i sol


vent og fagert for auga og hugen

vondt er det for mannen å venda seg frå

sunshine and cold wind, bright weather and frost

snow and sleet, steady rain and showers

storm and still, times and periods

form and push the snow heaps and surfaces

polish and make it glitter, till it blinks in the sun


beautiful and nice to the eye and soul

it hurts the man to turn and leave

9

Sliding down from Glittertind on a small plastic sledge

aking har aldri for alder age

og lia ned var leik og lyst

snøggare enn snart fór vandraren ned

kvikkare var attferda enn opp

sledding has never showed age respect

and the slope down was a joyfull play

faster than swift the wandrer slid down

quicker was the way down than up

10

Rocks, usually covered by snow and ice and therefore clean

stein under snø blir aldri grå

isen sliper sida skir

ytre riting syner innan pryd

som få kan fata til fulle

stone under snow newer grow grey

the ice makes the surface clean

outer drawings show the inner beauty

which few can fully understand

11

Pattern in a rock which usually is covered by snow and ice

i faste fjellet flyt former fritt

stivna i stein frå aralds tid

når isen trekk seg og legg røysa berr

har berget si eiga kunstutstilling

in the firm rock forms float freely

stiffened in stone from the ages' beginning

when the ice retracts and uncover the rocks

the mountain has its own art exhibition

12

View from my tent in the evening

frå tjeldet mot vest

når dagen lir

eit utsyn og vidsyn

over breie dalen


kropp og lemer får kvila og liggja

auga kan fara der foten ikkje rakk

hugen reiser både att og fram

i tid og lende, i draum og røynd

from the tent toward west

when the day has ended

a view long and broad

over the broad valley


body and limbs can rest and lay

the eye can travel where the foot couldn't walk

the mind travels both back and forth

in time and landscape, in dream and reality

13

The valley and its river at the darkest time in the night.

natta er blå når kvelven er klår

elva speglar leten likeeins

blåtimen er stutt når sommaren er høg

svevnen kan venta til sjølv eg er klår

the night is blue when the sky is clear

the river mirrors the colour likewise

the blue hour is short when the summer is high

the sleep can wait till I am ready myself